Regulamin portalu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ktoostatni.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca - CROO S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 8/805, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000525042, NIP 5252596377, REGON 142881602 zwany również „Administratorem Danych”
  2. Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.ktoostatni.pl;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę;
  4. Placówka – miejsce świadczenia usług medycznych oraz paramedycznych;
  5. Świadczenia NFZ – usługi medyczne realizowane ze środków publicznych w ramach umów zawartych pomiędzy Placówką a Narodowym Funduszem Zdrowia;
  6. Świadczenia komercyjne - usługi medyczne finansowane ze środków prywatnych;
  7. Profil – zbiór informacji i opinii na temat Placówki umieszczony na Serwisie;
  8. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła;
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Placówkach skatalogowanych według województw, miast i specjalności;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Placówek;
  3. udostępnia informacje o bieżących terminach oczekiwania na świadczenia NFZ w poszczególnych Placówkach wg danych NFZ;
  4. udostępnia informacje o bieżących terminach oczekiwania na świadczenia NFZ w poszczególnych Placówkach wg danych Użytkowników;
  5. umożliwia odnoszenie się do opinii innych Użytkowników;
  6. udostępnia informacje o Placówkach realizujących świadczenia komercyjne;
  7. umożliwia umawianie wizyt w Placówkach, które udostępniły taką możliwość.
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz o czasie oczekiwania na świadczenia NFZ w poszczególnych Placówkach.
 3. Informacje o Placówkach udostępniane są zgodne z zapytaniem Użytkownika w formie listy alfabetycznej lub wg najkrótszego czasu oczekiwania na świadczenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Placówkach, oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Użytkownik zalogowany może ponadto:
  1. wystawiać opinie Placówkom;
  2. dodawać informacje o czasie oczekiwania na świadczenia NFZ w Placówkach;
  3. zgłaszać nadużycia.
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Usługodawca nie odpowiada wobec Placówki za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, ani wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Placówki. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości odbycia wizyty zainteresowane strony zobowiązane są odwołać wizytę na swoim profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Placówkach

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) przyjętym przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 2. Opinie i informacje o Placówkach i czasie oczekiwania na świadczenia NFZ mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 3. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tej samej informacji.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
 5. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 6. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.

§5. Profile placówek

 1. Podstawowe informacje o Placówce obejmują: nazwę placówki medycznej, specjalność, województwo, miasto, a także dane adresowe i kontaktowe.
 2. Dane dotyczące Placówki realizującej świadczenia NFZ oraz informacje dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia NFZ Usługodawca pobierane ze strony: http://kolejki.nfz.gov.pl
 3. Placówki umieszczone w zakładce „ Specjaliści dostępni bez długiego czekania” oferują tam wyłącznie świadczenia komercyjne.
 4. Dane dotyczące Placówek realizujących świadczenia komercyjne Usługodawca zamieszcza na podstawie umów zawartych z tymi Placówkami.
 5. Każda Placówka posiada tylko jeden Profil.
 6. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji placówki. Jeżeli jednostka medyczna ma kilka fizycznych lokalizacji to na każdą z nich przypada oddzielny profil.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.ktoostatni.pl/rejestracja .
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 11. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów
 12. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
 13. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 14. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta.
 15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie".
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: zgloszenie@ktoostatni.pl
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
SPECJALIŚCI DOSTĘPNI
BEZ DŁUGIEGO CZEKANIA
JUŻ WKRÓTCE
SPECJALIŚCI DOSTĘPNI
BEZ DŁUGIEGO CZEKANIA
JUŻ WKRÓTCE