AKTUALNOŚCI Z MINISTERSTWA ZDROWIA
Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Lp.StanowiskoNr ogłoszeniaWynik naboru:1.główny specjalista ds. rozliczeń w Departamencie Analiz i Strategii – 0,5 etatu176795Pani Kinga Paciorek zamieszkała w Dziekanowie Polskim2.specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat176985Pan Daniel Borek zamieszkały w Warszawie3.specjalista ds. planowania i nadzoru inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat176488Pani Anna Kozłowska zamieszkała w Warszawie4.radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym – 1 -etat176337decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 04.03.2016 r. nabór zamknięty bez wyboru kandydata5.główny specjalista ds. profilaktyki nadwagi i otyłości w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176072Pani Magdalena Hajduczek-Zgażańska zamieszkała w Warszawie6.podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Infrastruktury i e-Zdrowia – 1 etat178855Pani Olga Burza zamieszkała w Stasi Las7.główny specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176261decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 09.03.2016 r. nabór zamknięty z uwagi na to, iż kandydat zrezygnował z udziału  w naborze.8.specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 etat175873Pani Grażyna Cieśla zamieszkała w Warszawie9starszy specjalista ds. profilaktyki nadwagi i otyłości w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176074decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 10.03.2016 r. nabór zamknięty bez wyboru kandydata
Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach IX osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w następujących dziedzinach:ratownictwo medyczne;organizacja ochrony zdrowia;analiza finansowo – ekonomiczna;prawo budowlane;ochrona środowiska;prawo zamówień publicznych;efektywność energetyczna. Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępna jest w na stronie zdrowie.gov.pl w zakładce Eksperci.Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Zdrowia pod wskazany adres,w terminie do 31 marca 2016 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia).
SPECJALIŚCI DOSTĘPNI
BEZ DŁUGIEGO CZEKANIA
JUŻ WKRÓTCE
SPECJALIŚCI DOSTĘPNI
BEZ DŁUGIEGO CZEKANIA
JUŻ WKRÓTCE