AKTUALNOŚCI
Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Lp.StanowiskoNr ogłoszeniaWynik naboru:1.główny specjalista ds. rozliczeń w Departamencie Analiz i Strategii – 0,5 etatu176795Pani Kinga Paciorek zamieszkała w Dziekanowie Polskim2.specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat176985Pan Daniel Borek zamieszkały w Warszawie3.specjalista ds. planowania i nadzoru inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat176488Pani Anna Kozłowska zamieszkała w Warszawie4.radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym – 1 -etat176337decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 04.03.2016 r. nabór zamknięty bez wyboru kandydata5.główny specjalista ds. profilaktyki nadwagi i otyłości w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176072Pani Magdalena Hajduczek-Zgażańska zamieszkała w Warszawie6.podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Infrastruktury i e-Zdrowia – 1 etat178855Pani Olga Burza zamieszkała w Stasi Las7.główny specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176261decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 09.03.2016 r. nabór zamknięty z uwagi na to, iż kandydat zrezygnował z udziału  w naborze.8.specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 etat175873Pani Grażyna Cieśla zamieszkała w Warszawie9starszy specjalista ds. profilaktyki nadwagi i otyłości w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat176074decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 10.03.2016 r. nabór zamknięty bez wyboru kandydata
Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach IX osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w następujących dziedzinach:ratownictwo medyczne;organizacja ochrony zdrowia;analiza finansowo – ekonomiczna;prawo budowlane;ochrona środowiska;prawo zamówień publicznych;efektywność energetyczna. Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępna jest w na stronie zdrowie.gov.pl w zakładce Eksperci.Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Zdrowia pod wskazany adres,w terminie do 31 marca 2016 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia).
CZYTAJ WIĘCEJ